poniedziałek, 28 maj 2018    
Cel projektu     Program badań     Wyniki projektu     Aktualności     Uczestnicy Sieci     Kontakt    

Zgodnie z raportem z 2001 r. Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) średnia temperatura Ziemi w ostatnim stuleciu wzrosła o 0,6 °C. Klimat jest podstawowym składnikiem zasobów przyrody i ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo i zasoby wodne są istotnie związane z klimatem. Zmiany klimatyczne w różnych regionach spowodowane globalnym ociepleniem mogą wpływać na produkcję żywności, na występowanie szkodników i chorób roślin uprawnych oraz na koszty produkcji.

IPCC informuje, że stężenie CO2 w atmosferze wzrosło z 280 ppm (dla okresu 1000-1750) do 368 ppm w 2000r. (wzrost o 31 ±4%), CH4 z 700 ppb (dla okresu 1000-1750) do 1750 ppb w 2000r. ( wzrost o 15l± 25%) oraz N2O z 270 ppb (dla okresu 1000-1750) do 316 ppb w 2000r. (wzrost o 17*5%).

Ciągle nie wiemy jak bardzo nasz klimat jest wrażliwy na wpływy antropogeniczne, ale wiemy, że emisja gazów cieplarnianych , w tym z terenów wykorzystywanych rolniczo, podwyższa temperaturę na Ziemi. A zatem aby opóźnić lub powstrzymać zmiany klimatu należy ograniczać emisję gazów cieplarnianych do atmosfery przede wszystkim z terenów wykorzystywanych rolniczo.

Amoniak, którego 90-95 % całkowitej emisji w Europie pochodzi z działalności rolniczej powstaje w największych ilościach jako rezultat procesów bakteryjnych i enzymatycznych zachodzących w odchodach zwierząt. Amoniak wraz z tlenkami azotu i dwutlenkiem siarki, pochodzącymi przede wszystkim ze spalania paliw, ulega przemianom chemicznymi powoduje zakwaszenie wód i gleb oraz ma pośrednio ujemne skutki dla zdrowia ludzi, zwierząt, lasów i roślin.

Metan wytwarzany w przewodzie pokarmowym zwierząt oraz w warunkach beztlenowego rozkładu odchodów stanowi 19% globalnej ilości metanu wprowadzanego do atmosfery. Metan, obok dwutlenku węgla, jest gazem mającym istotny udział w zwiększaniu efektu cieplarnianego ziemi. Jednocześnie odgrywa jedną z głównych ról w katalitycznym niszczeniu ozonu w stratosferze, przyczyniając się do powstawania tzw. dziury ozonowej.

Dlatego podstawowym celem, planowanych do zrealizowania w ramach badań wspólnych i prac rozwojowych Sieci Naukowej AGROGAS - finansowanych z dotacji, jest określenie możliwości ograniczenia emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z rolnictwa.


Cel główny zostanie osiągnięty na drodze:

  1. Ograniczenia emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z systemów utrzymania zwierząt gospodarskich i zagospodarowania odchodów zwierzęcych w Polsce (realizuje IBMER w Warszawie).
  2. Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z gleb użytkowanych rolniczo (realizuje IUNG-PIB w Puławach oraz IA PAN w Lublinie).

aktualizacja: 15-12-2006